Ysgol Glan-y-Mor

Ysgol Bryngwyn School Ysgol Bryngwyn School

Consultation Letter to Parents - Pwll School

 Newid ystod oedran Ysgol Pwll o 4-11 i 3-11

Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cynhyrchu dogfen sydd yn disgrifio ei gynigion ar newid ystod oedran Ysgol Pwll o 4-11 i 3-11 o Fedi 2016.  Mae’r ddogfen, sef “Dogfen ymgynghoriad ynghylch y bwriad i newid ystod oedran Ysgol Pwll o 4-11 i 3-11” ar gael ar ffurf electroneg ar safwe Cyngor Sir Gaerfyrddin lleoli.sirgar.llyw.cymru/ymgyngoriadau/ysgolpwll.  Os fyddwch am gopi caled o’r ddogfen ymgynghori, cysylltwch a Ysgol Gynradd Pwll. 

 

Change in the age range of Pwll School from 4-11 to 3-11

Dear Parent / Guardian,

Carmarthenshire County Council has produced a document describing its proposals to change the age range of Pwll Primary School from 4-11 to 3-11 from September 2016.  The document, namely “Consultation on the proposal to change the age range of Pwll from 4-11 to 3-11” is available electronically on Carmarthenshire County Council’s website ilocal.carmarthenshire.gov.wales/consultations/pwllschoolIf you require a hard copy of the consultation document, please contact Pwll Primary School. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

Rob Sully,
Cyfarwyddwr Addysg a Phlant /Director of Education and Children Services